MESAČNÉ AKCIE! KAŽDÝ MESIAC INÉ PRODUKTY ZA ZVÝHODNENÉ CENY.

Všeobecné obchodné podmienky

Alena Kasáková – GASTROALKA Slovakia
Sídlo firmy: Turie 373, 013 12 Turie
Adresa predajne: Dlhá ulica 932/95B, 010 09 Žilina
IČO: 34221824
IČ DPH: SK1020544316

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim GASTROALKA a kupujúcim a všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe platnosti obchodných podmienok im podliehajú.

Objednávka:
GASTROALKA (ďalej len predávajúci) akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné doručiť osobne, poštou, faxom alebo e- mailom. Na objednávke treba uviesť fakturačné údaje objednávajúceho, katalógové číslo, názov a množstvo objednávaného tovaru, termín, adresu a spôsob dodania. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob. Objednávka bude objednávajúcemu potvrdená do dvoch pracovných dní od jej prijatia – faxom, elektronickou formou alebo telefonicky. Tovar je objednávajúcemu rezervovaný max. 3 týždne. Potom je postúpený na ďalší predaj. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim a kupujúcim.

Platobné podmienky:
Faktúra je vystavená v cenách platných v deň fakturácie. Požadujeme platbu v hotovosti pri odbere tovaru, ktorý je bežne na sklade. Pri tovare, ktorý je nutné objednať, požadujeme preddavok 30% ako potvrdenie objednávky. Zostatkovú sumu je potrebné zaplatiť pri dodaní tovaru v hotovosti, prípadne vopred na účet predávajúceho.

Všetok tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty.

Dodacie podmienky:
Tovar je možné odobrať osobne zo skladu predávajúceho alebo na náklady kupujúceho zaslať zmluvným prepravcom.
Dodací termín tovaru, ktorý je v sklade, je 4 pracovné dni. Dodací termín tovaru, ktorý nie je v sklade, je 4- 5 týždňov.

Termín dodania sa môže oneskoriť na základe vyššej moci bez zavinenia predávajúceho.

Záručné a reklamačné podmienky:
Predávajúci garantuje funkčnosť tovaru a bezplatný servis počas 12- tich mesiacov.

1. Záručné opravy:
Montáž a inštaláciu môže vykonať len servisný technik našej spoločnosti, poprípade iný kvalifikovaný odborník. V takom prípade je potrebné uschovať doklad o zaplatení nákladov na inštaláciu, ktorý vám privolaný technik vydá.
Záručný servis poskytujeme v sídle spoločnosti, v sídle vášho regionálneho predajcu. POZOR! Opravy priamo v prevádzke kupujúceho poskytujeme len v prípadoch, keď zariadenie vyžaduje odbornú inštaláciu. V ostatných prípadoch je potrebné reklamovaný tovar priniesť, alebo na náklady kupujúceho zaslať do sídla predávajúceho.
Pozáručný servis poskytuje naše servisné stredisko vždy podľa individuálneho dohovoru.

2. Pre uznanie záruky je nevyhnutné
predložiť riadne vyplnený záručný list, ktorý vám vydá predávajúci pri prevzatí tovaru. Záručný list obsahuje dátum inštalácie a podpis autorizovanej servisnej organizácie, ktorá uvádzala spotrebič do prevádzky. Pri uplatnení reklamácie treba uviesť číslo faktúry, ktorou bol výrobok zakúpený a poskytnúť spotrebič pre zistenie a odstránenie závady nášmu servisnému stredisku.

3. Záruka sa nevzťahuje na
závady spôsobené nesprávnou inštaláciou, opravami vykonanými neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež na závady vzniknuté pri doprave po prevzatí tovaru kupujúcim alebo jeho dopravcom a vady spôsobené bežným opotrebovaním (gumové tesnenia, hadičky, žiarovky, plastové diely atď.).

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@gastroalka.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy je oprávnený kupujúci, ktorým je spotrebiteľ aj kupujúci, ktorým je podnikateľ.
a) Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch odberného miesta predávajúceho. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim. Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 pracovných dní prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v 14 dňovej lehote, je povinný tovar doručiť na adresu predávajúceho s dokladom o kúpe a uvedením čísla bankového účtu, v prospech ktorého predávajúci poukáže kupujúcim uhradenú výšku kúpnej ceny alebo s uvedením, či bude suma čerpaná pre ďalší nákup. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že pokiaľ sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že pokiaľ dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 102/2014 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Kupujúci nesmie tovar, ktorý si kúpil od predávajúceho a chce ho predávajúcemu vrátiť, zasielať na adresu predávajúceho formou dobierky. Takto doručený tovar nebude predávajúcim prevzatý a kupujúcemu môže uplynúť lehota na riadne vrátenie tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy, prípadne bude môcť byť použitý na ďalší nákup tovaru u predávajúceho.
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou tohto formulára uvedeného nižšie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
b) Kupujúci, ktorým je podnikateľ sa môže s predávajúcim dohodnúť na odstúpení od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je na zhodnotení predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

Formulár na odstúpenie od zmluvy – príloha PDF

Uvedené doklady môžu byť priložené k tovaru. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia- Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.
    – V prípade, ak kupujúci uplatnil možnosť bezplatného zaslania tovaru budú mu z kúpnej ceny tovaru odrátané náklady vynaložené na doručenie tovaru kupujúcemu. Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša zákazník na vlastné náklady v plnej výške.
    – V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak nedodržané vyššie uvedené podmienky sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.
    – V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude “predávajúci” akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady “kupujúceho” späť.